ECMS LTD.

IMG_1465

Manager Mr. Kazuya Kuriyama-Hitachi High-Tech (Thailand) Ltd.